Stichting R.K. Voorlichting en Priesteropleidingen Stichting R.K. Voorlichting en Priesteropleidingen

Kamer van Koophandel: 41165199

Fiscaal nummer: 003135123

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan de verbreding en verdieping van het geestelijk leven, met name het Rooms-Katholieke geloof en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het verstrekken van informatie, in de meest uitgebreide zin, over de Rooms-Katholieke geloofs- en zedenleer,
 • het financieel en anderszins ondersteunen van de opleiding en vorming van personen tot rooms-katholiek priester aan daartoe door de Heilige Stoel erkende opleidingsinstituten.
 • Het doen uitgeven en/of publiceren en het bevorderen van de uitgave van boekwerken en andere geschriften betreffende de Rooms-Katholieke geloofs- en zedenleer.
 • het financieel of anderszins ondersteunen van organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel als hiervoor bedoeld;
 • het middellijk of onmiddellijk voeren van het bestuur over organisaties met een doel als sub a en b bedoeld;
 • de ondersteuning van al hetgeen strekt tot bevordering van de Rooms-Katholieke geloofsbeleving.
 • De stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

 • Drs. A.O. Buirma (voorzitter)
 • Mr. Drs. B.J.M. Leliefeld (secretaris)
 • F.F.M. Biesjot
 • J.J. van Noort
 • Mr. G.H.Th.M. Prinsen

Vergoedingen

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun bestuurstaken/werkzaamheden; er zijn geen medewerkers in dienst.

Documenten

Contact

Rhijngeesterstraatweg 94 - 2343 BX Oegstgeest - Tel: 071-517.49.51
IBAN: NL 21 ABNA 0476 5146 22
Email: info@rkvoorlichting.nl